RU

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv LEGEA Nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal.
 
Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.
 
 
1. CINE SUNTEM
 
Operatorul de date este AUTOMALL S.R.L. MD-2059, str. Petricani, 17, mun. Chișinău, Republica Moldova.
 
2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?
 
AUTOMALL S.R.L. va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).
 
Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.
 
2.1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor
 
Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.
 
Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.
 
 
2.2. Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor Companiei și/sau reprezentanților autorităților publice
 
Dacă sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Compania în derularea contractelor, Compania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 
          Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Companie și parteneri sau potențiali parteneri;
 
          Pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Companie și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente;
 
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Companiei de a iniția și desfășura relațiile contractuale și/sau cu autoritățile publice în derularea activității AUTOMALL S.R.L. în contextul oferirii produselor si serviciilor AUTOMALL S.R.L. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea AUTOMALL S.R.L. de a-și desfășura activitatea.
 

 
2.3. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau a bunurilor
 
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum imaginea, atunci când decideți să ne vizitați, în baza interesului legitim al AUTOMALL S.R.L. în scopul de a asigura securitatea și de a evita accesul neautorizat în spațiile noastre.
 
Vom menține o evidență a persoanelor care accesează spațiile noastre, reținând datele cu caracter personal ale acestora și vom utiliza respectivele informații doar în eventualitatea unei breșe de securitate.
Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea accesării spațiilor AUTOMALL S.R.L.
 
Vă informăm că datele dumneavoastră înregistrate în evidența persoanelor care accesează spațiile noastre sunt păstrate pentru o perioadă de 1 an. Datele prelucrate prin intermediul camerelor video sunt păstrate, potrivit legii, pentru o durată care nu depășește 30 de zile.
 
2.4. Campanii promoționale
 
Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum numărul cardului clientului sau IDNP, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.
 
3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
 
Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, AUTOMALL S.R.L. utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii la care apelam pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agentii de media din RM, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de AUTOMALL S.R.L. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
 
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor AUTOMALL S.R.L., care solicită AUTOMALL S.R.L. să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul de Stat al Muncii, organele de poliție, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, ‎Serviciul Fiscal de Stat; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Companiei noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată ; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea AUTOMALL S.R.L. ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
 
De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către Companii din grupul AUTOMALL S.R.L., Companii care vor respecta instrucțiunile AUTOMALL S.R.L. în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul AUTOMALL S.R.L., vă rugăm să vizitați https://automall.md/
 
Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:
 
a) În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;
 
b) Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;
 
c) Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.
 
 
4. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
 
Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, AUTOMALL S.R.L. va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.
 
Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dumneavoastră vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date.
 
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar AUTOMALL S.R.L. nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.
 
 
5. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
 
AUTOMALL S.R.L. vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
 
6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
 
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
 
a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația RM.
 
c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 
d. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: MD-2059, str. Petricani 17, mun. Chișinău, Republica Moldova sau prin e-mail la quality.am@automall.md.
 
e. Dreptul de a depune o plângere la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 
 
7. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ
 
Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către AUTOMALL S.R.L., după cum va fi necesar. AUTOMALL S.R.L. vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.
 
8. CONTACT
 
Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contact: quality.am@automall.md